stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Literatura

 

Poniższy zestaw literatury jest podzielony na literaturę naukową, popularnonaukową i inną zawierającą wszelkie inne dostępne publikacje dotyczące kręgów kamiennych i megalitów. Podana jest także bibliografia prasy (czasopism i gazet), która zawiera artykuły o polskich jak i zagranicznych megalitach i kręgach kamiennych. Nawet jeżeli archiwalne numery czasopism i gazet są trudno dostępne, to artykuły z nich pochodzące mogą nadal być zamieszczone na stronach internetowych danego czasopisma. Innym sposobem może być odwiedzenie dobrze wyposażonej w prasę biblioteki. Dwa ostatnie spisy są poświęcone literaturze rozrywkowej i turystycznej. Lista literatury rozrywkowej składa się z publikacji młodzieżowych o żartobliwym charakterze, a także bardziej poważnych jak powieści, w których wykorzystano motywy związane z megalitami. Na koniec spisane są przewodniki i foldery turystycznych informatorów dotyczących ciekawych miejsc godnych obejrzenia, wśród których zamieszczone są informacje odnośnie położenia bardziej znanych kręgów i megalitów. Z racji ubogiej listy polskich publikacji dotyczących tematu kręgów kamiennych i megalitów w spisie literatury występują również publikacje zagraniczne.

Celem systematyzacji bibliografii i jej przejrzystości jest ograniczenie spisu literatury tylko do zapisu bibliograficznego w systemie "angielskim". Nie znajdzie się w nim żadnych streszczeń, ani dodatkowych opisów by nie wprowadzać zbytniego chaosu do rozrastającego się spisu publikacji. Część literatury zamieszczona w spisie jest lub będzie wykorzystywana na łamach strony Stowarzyszenia Badań Kamiennych Kręgów w poszczególnych opracowaniach. Będzie w nich można bliżej zapoznać się z tematem danej publikacji, gdyż każdy artykuł lub inne opracowanie powinno być wyposażone chociaż w krótką bibliografię informującą o źródle wykorzystanych w pracy informacji.

Zapis bibliograficzny może wydawać się na pierwszy rzut oka dosyć skomplikowany, w związku z tym poniżej zamieszczona jest krótka instrukcja:

Każda jednostka bibliograficzna wyposażona jest najpierw w nazwisko i inicjał imienia autora. Następnie druga linijka zaczyna się wyodrębnionym rokiem wydania, później kolejno opisany jest tytuł (kursywą oznaczone są tylko główne tytuły książek, nazwy gazet i czasopism pod których tytułami daną pracę można wyszukać w katalogach bibliotecznych), oznaczenie [w:] odnosi się do nazwy publikacji zbiorowej, następnie wymienione jest ewentualnie nazwisko redaktora [red.] w przypadku prac zbiorowych, dalej opisana jest numeracja tomów, zeszytów, woluminów, ewentualnie pełna data w przypadku prasy, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, a na koniec wyszczególnione są numery stron.

Literatura naukowa:

Bukowski Z. i Dąbrowski K.
1971 Świt kultury europejskiej, Warszawa.


Burchard B.
1977 Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury pucharów lejkowatych, na stan. 1 w
Niedźwiedziu, gm. Słomniki, woj. krakowskie w latach 1965-1973, [w:] Sprawozdania
Archeologiczne
, t. XXIX, s. 59-81.


Cehak - Hołubowiczowa H.
1959 Kamienne Kręgi na Raduni i Ślęży, [w:] Archeologia Polski, t.3, s.51-97.


Chmielewski W.
1952 Zagadnienie grobowców kujawskich w świetle ostatnich badań, Łódź.


Grabarczyk T.
1997 Kultura wielbarska na Pojezierzach Krajeńskim i Kaszubskim, Uniwersytet Łódzki,
Łódź.


Hawkins G. S.
1974 Astronomical alignments in Britain, Egypt, and Peru. Phil. Trans. R. Soc., London, A
276, s. 157-167.

1975 Stonehenge Decoded, Fontana.


Ivimy J.
1974 The sphinx and the Megaliths, London.


Kmieciński J. [red.]
1958 Niektóre zagadnienia wędrówki Gotów w świetle dotychczasowych badań oraz w
świetle wykopalisk w Węsiorach w pow. kartuskim, [w:] Nadb. Zesz. Nauk. Uniw. Łódzk.
Nauki hum. Społ.
, Seria I, z. 8, Łódź.
1962 Zagadnienie tzw. kultury gocko - gepidzkiej na Pomorzu wschodnim w okresie
wczesnorzymskim
, Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódź.

1968 Odry, cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego w pow. chojnickim, [w:] Acta
Archeologica Lodziensia
, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Łódź, nr 15.


Kmieciński J., Blombergowa M. i Walenta K.
1966 Cmentarzysko kurhanowe ze starszego okresu rzymskiego w Węsiorach w pow.
kartuskim
, Łódź.


Kostrzewski J.
1928 Kurhany i kręgi kamienne w pow. chojnickim na Pomorzu, Roczniki Muzeum
Wielkopolskiego w Poznaniu, t.3, s 7-20.


Kotlarczyk J.
1974/5 Astronomiczna orientacja niektórych starożytnych obiektów kultowych na terenie
Polski, Spraw. z Pos. Kom. Nauk. Oddz. PAN w Krakowie, t. 18/2., s. 397-399.
1993 Kalendarzowe aspekty organizacji przestrzeni kultowej stanowiska w Odrach [w:]
Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich, Muzeum Archeologiczne,
Gdańsk, s. 128-136.


Kowalczyk M.
1971 Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym z wczesnego
okresu rzymskiego w Przywozie, pow. Wieluń, Sprawozdania Archeologiczne, t. XIX,
s. 113-122.


Kozłowski L.
1921 Groby megalityczne na wschód od Odry, Kraków.


Kozłowski S. [red.]
1981 Kultury i ludy dawnej Europy, Warszawa.


Kruk J. i Milisauskas S.
1999 Rozkwit i Upadek Społeczeństw Rolniczych Neolitu, Instytut Archeologii i Etnologii
PAN, Kraków.


Krzak Z.
1977 Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej Sandomierskiej, Wrocław.
1983 Symbolika i funkcja dawnych labiryntów, [w:] Archeologia, t. 34.
1994 Megality Europy, PWN, Warszawa.
2001 Megality Świata, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków.


Krzak Z. i Sadowski P.
1986 Megalithic Cosmic Mountain, Hemisphere Studies on Cultures and Societies No. 3,
Contributions 1986.


La Baume W.
1936 Hugelgraber mit Steikreisen bei Odry /Pomerellen/, Mitt. Des Westpreuss.
Geschitsvereins, Jahr. 35, H. 3, s. 53.


Lebeuf A., Ciołkowski M. S., Sadowski R. M.,
1991 13 Grudnia, czyli rzecz o Słońcu, Skordiowie i Ludwiku Stommie [w:] Etnografia
Polska
, t. XXXV.


Nosek S.
1967 Kultura amfor kulistych w Polsce, Wrocław - Warszawa - Gdańsk.


Sadowski R. M., Ziółkowski M. S., Piasecki K.
1982 Stone Rings of Northern Poland [w:] Archaeoastronomy of the Old World, ed. D.
Heggie, Cambridge 1982, s. 215-224.


Stomma L.
1981 Słońce rodzi się 13 grudnia, Warszawa.


Szykulski J. (Niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski)
1981 Budownictwo megalityczne na obszarze Mezoameryki, Wrocław.


Thom A.
1967 Megalithic sites in Britain, Oxford.


Tylżanowska A. i Potemski H.
1963 Kręgi kamienne w Odrach, Bydgoszcz.


Weber A.
1983 Studia nad obrządkiem pogrzebowym grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych,
Poznań.


Wierciński A.
1977 Pyramids and Ziggurats at the Architectonic Representations of the Archetype of the
Cosmic Mountain, Almagaren, t. 7.
1984 Kamień - analogia i archetyp, Architektura, nr 4/420.


Wołągiewicz R.
1977 Kręgi kamienne w Grzybnicy, Muzeum Okręgowe w Koszalinie, Biblioteka
Popularnonaukowa nr 3, Koszalin.
1981 Kultura Wielbarska - problemy interpretacji etnicznej, [w:] Problemy kultury
wielbarskiej
, s. 79-106, Słupsk.
1986 Rzemiosło artystyczne Wenedów - z kurhanów arystokracji plemiennej, Warszawa.


Literatura popularnonaukowa:

Bahn P.
1997 Archeologia, bardzo krótkie wprowadzenie, Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 62-63, 74.


Burton R. i Cavendish R.
1994 Newgrange, [w:] Cuda Świata, s. 10-11,
Stonehenge, [w:] Cuda Świata, s. 12-13,

Multico, Warszawa.


Cavendish R.
1995 Mistyczne Kamienie, [w:] Tajemnice Świata, Multico, Warszawa, s. 40-41.


Davies N.
2000 Europa, Znak, Kraków.


Gądecki S. bp
1994 Archeologia Biblijna, t. I, II, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno.


Goock R.
1996 Tajemnica Dużych Kamieni, [w:] Zagadkowy Świat, Muza S.A., Warszawa, s. 114-117.


Kokowski A.
1999 Archeologia Gotów: Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej, Lublin.
2003 A to Goci właśnie, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin.


Lech J.
2000 Zagadki megalitów i kopalń z krzemienia [w:] Z Powrotem na Ziemię. Spór o
Pochodzenie Cywilizacji Ludzkich
, Andrzej K. Wróblewski [red.], Prószyński i S-ka, s.
153.


Moloney N.
Kamienne Giganty, [w:] Archeologia, s. 54-61.


Westwood J.
Tajemniczy Kamienny Krąg Stonehenege, [w:] Tajemnice Miejsc Niezwykłych, s. 26-
31.
Avebury: Centrum Kultu Płodności, [w:] Tajemnice Miejsc Niezwykłych, s. 32-35.
Newgrange: Bogactwo Prehistorycznych Symboli, [w:] Tajemnice Miejsc Niezwykłych,
s. 40-43.
Megalityczne Aleje w Carnac, [w:] Tajemnice Miejsc Niezwykłych, s. 44-47.
Niemieckie Sanktuarum Externsteine, [w:] Tajemnice Miejsc Niezwykłych, s. 54-57.


Skrok Z.
2001 Barbarzyńca Patrzy w Gwiazdy, [w:] Skarby małe i duże, Optima JG, Warszawa, s. 21-
33.


Łoposzko T.
U Źródeł Najstarszej Europejskiej Cywilizacji, [w:] Tajemnice Starożytnej Żeglugi.

Beata M. Romańska
Pradawna Klątwa stron 230


Inna literatura:

Williams Arthur G.
1998 Pi in the sky the megaliths and pyramid link, Arthur G. Williams.


Prasa:

Dobrzycki J.
2003 Astronomiczna interpretacja prahistorycznych zabytków na terenie Polski, [w:] Kwartalnik Nauki i Techniki, zeszyt VIII/1, s. 2-27.


Gazeta Wyborcza i National Geographic ( dodatek do Gazety Wyborczej )
2003 Stonehenge, [w:] Cuda Świata, zeszyt X, G+J RBA SP. Z O.O. & CO. Spółka
Komandytowa, Warszawa.


Kowalski K.
2003 Pastwiska pod Saharą, [w:] Rzeczpopolita, 10.06.2003.


Nitkowska - Węglarz J.
2001 Tajemnica Wzgórza Zamkowego, [w:] Odkrywca, s. 33-34.


Sawicka E.
2002 Święte drzewo, [w:] Rzeczpospolita, 20.12.2002, s. D4.


Taboda B. [red.]
2003 Śląski Olimp, [w:] Faktor X, nr 6, Marshall Cavendish, Warszawa, s. 146-149.


Wielopolska A.
2001 Stonehenge otwarte, [w:] Rzeczpopolita, 20.05.2001, s. D3.

Literatura rozrywkowa:

Ballinger T.
1994 Straszydła Z Mitologii Greckiej - hasło Giganci, [w:] ABC...Potwory, Upiory, Straszydła,
Videograf, Katowice, s. 115.


Deary T.
2000 Ci Odjazdowi Jaskiniowcy, Strrraszna Historia, Egmont, Warszawa.
Fabianowska M. i Nesteruk M.

2000 Czary, mary, obrzędy, [w:] Ci Sprytni Słowianie, Strrraszna Historia, Egmont,
Warszawa.

Przewodniki i foldery turystyczne:

Informator
2003 Kręgi kamienne i kurhany. Węsiory, Super Papier i Muzeum Archeologiczne w
Gdańsku, Gdańsk - Sulęczyno.


Przewodnik
1965 Przewodnik Po Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa.


Sikora A.
1978 Osobliwości i Zabytki Przyrody Województwa Gdańskiego, Krajowa Agencja
Wydawnicza, Gdańsk, s. 68


Śledzik - Kamińska H.
1996 Park Krajobrazowy w świetle najnowszych badań archeologicznych [w:]
Ślężański Park Krajobrazowy, Nowacki K. i Przyłęcki M. [red.], Towarzystwo Opieki
Nad Zabytkami, Warszawa.

 

Opracował Marcin Klebba


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u